Naše projekty

Prieskum historických organov na Slovensku

Foto: Prieskum historických organov na Slovensku

Na pôde našej inštitúcie sa od roku 1998 realizuje projekt zameraný na základný výskum, zmapovanie a dokumentáciu píšťalových organov na Slovensku. Jeho cieľom je zabezpečiť ochranu vzácnych nástrojov v podobe ich zaradenia medzi pamiatkové objekty. Celoplošný prieskum organov postupoval od západu Slovenska na východ a zahŕňa všetky lokality, t. j. stavby, s potenciálnym výskytom organa (kostoly a kaplnky, budovy cirkevných zborov, školy, hudobné inštitúcie a ďalšie). Doteraz bolo preskúmaných cca 4 300 objektov, v súčasnosti prebieha záverečná fáza terénneho prieskumu na území Košickej arcidiecézy. Odborným garantom a zároveň realizátorom veľkej časti prieskumu je PhDr. Marian A. Mayer, CSc., od r. 2000 sa na prieskumných prácach významnou mierou zúčastňuje Mgr. Art. Marek Cepko, PhD.

Výsledky prieskumu a dokumentácie sú postupne spracovávané do informačného systému, ktorý bol pre ich sprístupnenie vyvinutý na pôde HC.

Od roku 2014 Hudobné centrum úzko spolupracuje s Pamiatkovým úradom SR. Na základe dohody o spolupráci oboch inštitúcií bola zriadená Komisia odborníkov pre historické organy pri HC, ktorej úlohou je na základe odborných poznatkov zistených v rámci celoplošného prieskumu a dokumentácie organov revidovať a aktualizovať zoznam organov zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR.

Komisia taktiež poskytuje odborné konzultácie a stanoviská týkajúce sa zabezpečenia ochrany a spravovania historických organov, a je možné sa na ňu v tejto veci obrátiť na adrese organy@hc.sk.

 

Niekoľko ukážok našich vzácnych historických organov:

Žakovce, r. kat. farský Kostol sv. Mikuláša, biskupa

Spišské Podhradie - Spišská Kapitula, Katedrála sv. Martina

Hrad Krásna Hôrka – hradná kaplnka

 

Aktualizované: 06. 12. 2017