Profil osobnosti

Foto: Ján Levoslav Bella Autor: Archív

Ján Levoslav Bella

4. 9. 1843 Liptovský Sv. Mikuláš – 25. 5. 1936 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1853 – 1859
gymnázium v Levoči (základy hry na klavíri, organe, generálneho basu, na viacerých sláčikových a dychových nástrojoch, skladby a dirigovania – Leopold Dvořák, regenschori Spišskej Kapituly)
1859 – 1863
gymnazium v Banskej Bystrici, teologický seminár, začiatok hudobno-organizačnej, dirigentskej, skladateľskej i publikačnej činnosti
1863 – 1865
Viedenská univerzita, štúdium teológie, alumnista kolégia v tamojšom Pázmáneu, štúdium hudby u Simona Sechtera a u dvorného kapelníka Gottfrieda Preyera, kompozičná a teoretická činnosť v oblasti sakrálnej hudby, dirigent zboru Pázmánea
1865 – 1869
pôsobenie v Banskej Bystrici
1866 – 1866
vysviacka za kňaza, ako prebendát katedrálneho chrámu učiteľ spevu a hudobnej teórie v teologickom seminári
1869 – 1881
mestský hudobný riaditeľ v Kremnici, organizátor hudobného života
1871 a 1873
dve cesty do Čiech a Nemecka
1881 – 1921
kantor v sedmohradskej Sibini, prestup na evanjelickú vieru, založenie rodiny, do 1921 regenschori, učiteľ hudby na reálke v Sibini, dirigent miestneho hudobného spolku a spevokolu Hermania
1921 – 1928
pobyt vo Viedni
1928 – 1936
návrat na Slovensko a pobyt v Bratislave

"Bellov dlhý, búrlivý a plodný život nám sťažuje si uvedomiť, že bol skladateľsky činný takmer 70 rokov a že v tejto dobe prebehol v Európe nástup romantizmu, vznik národných kompozičných škôl, zrodil sa i vyvrcholil novoromantizmus a položili sa aj základy moderny 20. storočia. Myslenie Bellu sa formovalo pod vplyvom obrodeneckých snáh slovenských národovcov v 60-tych rokoch a v znamení ceciliánskej obrody cirkevnej hudby. Jeho remeslo, podmurované náukou Simona Sechtera, sa plne prejavilo už v Bellových raných prácach zo študijných a poštudijných rokov, keď na jednej strane prejavuje snahu klásť základy slovenskej národnej hudby (Slovenské štvorspevy, klavírne variácie), na druhej sa aktívne teoreticky i kompozične podieľa na ceciliánskej reforme. Zároveň píše aj prvé novodobé slovenské komorné kompozície, určené pre domáce koncerty (Dumky pre husle a klavír, Sláčikové kvarteto g mol, Sláčikové kvinteto d mol). Kontakty s pražským kultúrnym prostredím počas Bellovho pobytu v Kremnici zintenzívnili Bellov záujem o komornú hudbu (Sláčikové kvarteto e mol, Sláčikové kvarteto c mol), no priniesli aj realizáciu snáh v oblasti orchestrálnej tvorby (Koncertná predohra Es dur, symfonická báseň Osud a ideál), Bellov prienik do oblasti piesňovej lyriky (nemecké a české texty), rozsiahle cirkevné kompozície (najmä Omša b mol pre sóla, zbor a orchester), ako aj prvé zámery v oblasti opernej kompozície. Táto domáca Bellova tvorba z rokov 1862–81 znamenala jednak vedomú realizáciu snahy o slovenskú národnú hudbu, jednak je svedectvom vysokého stupňa Bellovej adopcie aktuálnych kompozičných výdobytkov. Bellovo pôsobenie v sedmohradskej Sibini bolo spojené najmä s realizáciou tamojšej hudobnej produkcie a znamená postupný odklon od ideálov tvorby základov národnej hudby. Bellova sibinská tvorba však v nijakom prípade nie je svedectvom kompozičnej rezignácie, ale predstavuje ďalšiu osobnostnú vývinovú fázu, kladúcu si za cieľ modernizáciu hudobného jazyka v zmysle ideálov novoromantizmu (Sonáta b mol pre klavír, Sláčikové kvarteto B dur, nedokončená Symfónia c mol). Bella venuje tiež celé desaťročie (1880–1890) kompozícii veľkej opernej kompozície Kováč Wieland (Wieland der Schmied), predstavujúcej vlastne vrchol jeho kompozičných snáh a tvorí niekoľko desiatok sakrálnych kompozícií (kantáty, motetá, zbory, organové skladby), v ktorých syntetizuje svoje umelecké predstavy na poli cirkevnej kompozície. Táto časť Bellovej tvorby je dodnes doma prakticky neznáma, hoci nepochybne predstavuje skutočné vyústenie Bellovej zrelej tvorby. Ak Bellov návrat na Slovensko anticipovalo premiérové uvedenie Kováča Wielanda v SND 28. 4. 1926 (ktoré vzbudilo novú vlnu diskusií o podobe slovenskej opery), skutočný návrat znamená aj Bellovu snahu nadviazať na svoje rané kompozičné ideály v oblasti tvorby fundamentov národnej hudby. Bella píše s novým dychom kantátové kompozície (Svadba Jánošíka na text Jána Bottu, Divný zbojník na text Ondreja Bellu), zbory a piesne, ktoré znamenali jeho prihlásenie sa k ideám mladosti. Bellova tvorba stála tak v znamení neustále sa rozširujúceho ideálu univerzalizmu. Na jej začiatku stojí potreba hľadať tvorivé východisko v slovenskej ľudovej piesni, no ideály prísneho kontrapunktu, sprostredkované Simonom Sechterom, a ideály novoromantickej umeleckej nespútanosti, ktoré Bellovi zaštepil Eduard Reményi, ho priviedli k hľadaniu vlastnej umeleckej cesty, oboznamovaniu sa s aktuálnou kompozičnou problematikou i k nastoľovaniu najvyšších umeleckých mét. Ostrý kontrast vytýčených osobnostných cieľov s aktuálnym lokálnym umelecko-spoločenským prostredím ho viedol k viacerým prudkým kolíziám či krízam, no tieto vždy znamenali podhubie vzniku novej syntetickej kvality. Bellova cesta tak viedla od ľudovej piesne a lokálnej cirkevnej produkcie k osvojeniu si tvorivých ideálov romantizmu a novoromantizmu (najmä nemeckej proveniencie), od ideálov ceciliánskej reformy k novoromantickej evanjelickej sakrálnej kompozícii. Keďže Bellova tvorba zasiahla aj všetky dobové hudobné žánre, nevyhnutne nadobudla v rámci novo sa formujúcej slovenskej národnej hudby zakladateľský charakter."

 

(GODÁR, Vladimír: Ján Levoslav Bella. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 35 – 36.)

Diela

 • opera
 • Wieland der Schmied (Kováč Wieland)

  1880–90 TEXT: O. Schlemm podľa R. Wagnera
 • iné javiskové
 • Jaroslav a Laura

  dramatická báseň pre tenor a orchester
  1877 TEXT: V. Pok Poděbradský
  OBSADENIE: t, orch
 • symfonický orchester
 • Fantázia na motívy Rákoczyho pochodu

  pre orchester
  1871 OBSADENIE: orch
 • Koncertná predohra Es dur

  1872–1873 OBSADENIE: orch
 • Osud a ideál

  symfonická báseň
  1874 1874, rev. 1880, 23'
  OBSADENIE: orch [4fl (2flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, 2ar, archi]
 • Symfónia c mol

  fragment
  1881, frag. 1. časti OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Predohra k operete Hermina im Venusberg

  1886 OBSADENIE: orch
 • Koncertná skladba v uhorskom štýle

  1893 OBSADENIE: orch
 • Siebenbürgen Land des Segens!

  1904 OBSADENIE: orch
 • Symfónia h mol

  (Sonáta b mol pre klavír, inštrumentácia V. Bokes)
  1982 30'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, 4cl (2clb), 3fg (1cfg), 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi
 • Posviacka zástavy

  orch OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Rondo D dur

  pre sláčikový orchester
  1881 VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Deus meus, ad te luce vigilo

  pre soprán a orchester
  OBSADENIE: s, archi/orch
 • Diffusa est

  pre soprán a sláčiky
  OBSADENIE: s, archi
 • Domine exaudi

  pre soprán, alt a orchester
  OBSADENIE: s, a, orch (+fl, 2cl, archi ad lib.)
 • Ecce panis

  pre bas a sláčiky
  OBSADENIE: b, archi (2vn, vl, cb)
 • Hodie Christus natus est

  pre soprán a orchester
  OBSADENIE: s, orch (fl, 2cl, 2cr, 2tr, archi)
 • In Deo speravit

  pre soprán a orchester
  OBSADENIE: s, orch
 • In te speravi

  pre soprán a orchester
  OBSADENIE: s, orch
 • O salutaris hostia

  pre alt a orchester
  OBSADENIE: a, orch
 • Offertorium Ave verum

  OBSADENIE: s, fl, archi, org
 • Rorate coeli

  pre soprán a orchester
  OBSADENIE: s, orch
 • Tantum ergo

  pre sóla a orchester
  OBSADENIE: s, t, 2b, orch
 • Ave Maria

  pre alt, sláčikový orchester a organ
  okolo 18?? OBSADENIE: a, archi, org
 • Adiutor meus

  pre soprán a orchester
  1869–1881 5'
  OBSADENIE: s, orch
 • Ave Maria

  pre soprán, klarinet a sláčikový orchester
  1869–1881 4'
  OBSADENIE: s, cl, archi
 • Requiem

  pre sóla, zbor a orchester
  1869–1881 19'
  OBSADENIE: s, a, t, b, CM, orch
 • Terra tremuit

  Offertórium pre soprán a sláčikový orchester
  1869–1881 4' 20''
  OBSADENIE: s, archi
 • Intende

  pre soprán, husle, sláčikový orchester a harmónium
  1870 4'
 • Labori in gemitu meo

  pre soprán a sláčiky
  1874 OBSADENIE: s, archi
 • Mein Friedhof

  pre soprán a orchester
  1874 OBSADENIE: s, orch
 • Sonntags-Messe Nr. 9 in D

  1878 OBSADENIE: s, a, t, b, fl, 2cl, 2cr, tr, tnb, tp, archi, harm
 • Gott höre mein Gebet

  pre soprán a orchester
  1881 OBSADENIE: s, orch
 • Heil’ge Nacht

  pre bas a orchester
  1884 TEXT: R. Prutz
  OBSADENIE: b, orch
 • Bergglocke (Weihnacht auf dem Friedhof)

  pre soprán a orchester
  1899 OBSADENIE: s, orch
 • Ballade (aus den Lustigen Weibern)

  pre hlas a orchester
  okolo 1905? TEXT: S. Mosenthal
  OBSADENIE: v, orch
 • Credo

  pre bas a orchester
  1927 TEXT: J. Martinec
  OBSADENIE: b, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Te Deum

  pre alt, zbor, orchester a harmónium
  1869–1881 5'
  OBSADENIE: a, CM, orch, harm
 • Messe B-Moll

  pre sóla, miešaný zbor, organ a orchester
  1875–80 OBSADENIE: vv, CM, orch, org
 • Omša Es dur

  pre štyri hlasy, miešaný zbor a orchester
  1880 OBSADENIE: s, a, t, b, CM, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tnb, tp, archi
 • Ehre sei Gott!

  pre soprán, miešaný zbor a orchester
  1881 OBSADENIE: s, CM, orch
 • Kirchenkantate Wende dich zu uns!

  pre sóla, zbor a orchester
  1881 OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Lobet den Herrn, alle Heiden

  pre soprán, bas, miešaný zbor, organ a orchester
  1881 OBSADENIE: s, b, CM, org, orch
 • Osterkantate Christus hat geliebt die Gemeine

  pre bas, miešaný zbor a orchester
  1881 OBSADENIE: b, CM, orch
 • Passionskantate "Ach bis zum Tod"

  pre bas, miešaný zbor a orchester
  1881 OBSADENIE: b, CM, orch
 • Reformationskantate Es täumelten

  pre sóla, zbor a orchester
  1881 OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Reformationskantate Gott, sei mir gnädig

  pre sóla, zbor a orchester
  1881 OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Wie lieblich ist deine Wohnung, o Herr!

  pre sóla, zbor a orchester
  1881 OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Apotheose

  1883–1890 TEXT: M. Guist
  OBSADENIE: vv, CMa, CM, orch
 • Svadba Jánošíkova

  Kantáta pre sólové hlasy, miešaný zbor a orchester na slová romance Jána Bottu Smrť Jánošíkova
  1927 16'
  TEXT: J. Botto
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: s, t, br, CM, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tp, bat, ar, archi
 • Divný zbojník

  pre sóla, zbory a orchester
  1933 TEXT: O. Bella
  OBSADENIE: vv, CF, CM, CMa, orch
 • zbor a orchester
 • Adorabo

  pre miešaný zbor a orchester
  OBSADENIE: CM, orch
 • Missa pro Die Dominica (Es dur)

  pre zbor a orchester
  OBSADENIE: s, a, t, b, orch: fl, cl, 2tr, tn, tp, archi, org
 • Missa Stae Mariae (A dur)

  pre miešaný zbor a orchester
  OBSADENIE: CM, fl, 2cl, 2tr, tn, archi
 • Pange lingua

  pre miešaný zbor a orchester
  OBSADENIE: CM, orch
 • Ave Maria

  pre miešaný zbor a orchester
  okolo 18?? OBSADENIE: CM, orch
 • Veni sancte Spiritus

  pre zbor a sláčikový orchester
  1866 5'
  OBSADENIE: CM, archi
 • Sonntags-Messe Nr. 6 in C

  pre miešaný zbor a orchester
  1869–1880 OBSADENIE: CM, fl, 2cl, 2cr, 2tr, tn, tp, archi, harm
 • Asperges me, Domine, hyssopo

  pre zbor a orchester
  1869–1881 2' 30''
  OBSADENIE: CM, orch
 • Litaniae de Sanctissimo Nomine Jesu

  pre zbor a orchester
  1869–1881 7'
  OBSADENIE: CM, orch
 • Protector noster

  pre miešaný zbor a orchester
  1869–1881 OBSADENIE: CM, orch
 • Uns ist zum Heil ein Kind geboren

  Vianočná kantáta
  1881 5' 30''
  OBSADENIE: CM, orch
 • Hymne an die Musik

  pre miešaný zbor a orchester
  1886 OBSADENIE: CM, orch
 • An den Frühling

  pre miešaný zbor a orchester
  1905 TEXT: F. Schiller
  OBSADENIE: CM, orch
 • Vianoce

  pre zbor a orchester (upr. Ľudovít Rajter)
  1925 1925, rev. 1946, 3' 30''
  TEXT: P. Bella-Horal
  OBSADENIE: CM, orch
 • komorné
 • Ak cestou zrieš kvitnúť kvet

 • Najdrahšej kráske krás

 • inštrumentálne komorné diela
 • Ad te Domine levavi

  1873 OBSADENIE: v, org/archi
 • sólový nástroj
 • Lied ohne Worte (Pieseň bez slov)

  pre harmónium
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: harm
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Svätomartinská (Slovenská) kadrila

  pre klavír
  1862 5' 33''
  OBSADENIE: pf
 • Variácie na slovenskú ľudovú pieseň "Pri Prešporku na Dunaji"

  pre klavír
  1866 1866, rev. 1879, 5' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: pf
 • Malé skladby

  pre klavír
  1869–1877 11'
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: pf
 • Kremnická hasičská polka

  1869–1881 1' 20''
  OBSADENIE: pf
 • Variácie na slovenskú ľudovú pieseň "Letí, letí roj"

  pre klavír
  1872 4'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobné centrum
  OBSADENIE: pf
 • Sonatína e mol

  pre klavír
  1873 5' 06''
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: pf
 • Symfónia c mol

  fragment (klavírny výťah 1. a 2. časti)
  1881 VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta b mol

  pre klavír
  1885 28'
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: pf
 • Bábikin sviatok

  Valčík pre štvorručný klavír Linka na predaj partitúry, Odkaz sa otvorí v novom okne
  1927 2'
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: pf4m
 • organ
 • Am Heldenfriedhof (Na cintoríne hrdinov)

  fantázia pre organ
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: org
 • Drei Stücke (Tri skladby)

  pre organ
  1881 VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: org
 • Phantasie-Sonate d-moll (Fantázia-Sonáta d mol)

  okolo 1881–90? VYDAVATEĽ: Hudobné centrum, HF
  OBSADENIE: org
 • Orgelbuch

  1900 OBSADENIE: org
 • Chorálová trilógia „Gottvertrauen“

  pre organ
  1916 VYDAVATEĽ: Hudobné centrum, Hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • Fantázia na chorál "Christus, der ist mein Leben"

  pre organ
  1918 OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Sonatína G dur

  pre husle a klavír
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Pieseň bez slov

  pre husle a klavír
  1874 VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: vn, pf
 • Dumky

  pre husle a klavír
  1875 VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: vn, pf
 • Rêveries

  (2. verzia Dumiek)
  1875 VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: vn, pf
 • Serenáda

  pre violončelo a klavír
  1879 VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: vc, pf
 • V cudzine

  pre husle a klavír, (3. verzia Dumiek)
  1923 VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: vn, pf
 • tri nástroje
 • Elégia

  pre tri nástroje
  1870 VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: vn, fg/vc/harm, pf
 • Sonáta č. 1 G dur

  pre troje huslí v prvej polohe
  1890 VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: 3vn
 • Sonáta č. 2 Es dur

  pre troje huslí v prvej polohe
  1909 VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: 3vn
 • klavírne trio
 • Trio

  1870, frag. VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1 g mol

  Linka na predaj partitúry, Odkaz sa otvorí v novom okne 1866 VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Vianočná sonáta F dur

  1866, strat./lost OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle

  Linka na predaj partitúry, Odkaz sa otvorí v novom okne 1871 VYDAVATEĽ: Hudobný fond, Hudobné centrum
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3 c mol op. 25

  1880 1880, rev. 1918
  VYDAVATEĽ: HF, Hudobné centrum
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  Ikona audio
 • Sláčikové kvarteto č. 4 B dur

  Linka na predaj partitúry, Odkaz sa otvorí v novom okne 1887 16'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond, Hudobné centrum
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Nokturno

  pre sláčikové kvarteto Linka na predaj partitúry, Odkaz sa otvorí v novom okne
  1930 7'
  VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Sláčikové kvinteto d mol

  1868 VYDAVATEĽ: Hudobné centrum
  OBSADENIE: 2vn, 2vl, vc
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Benedicta et venerabilis

  pre hlas a dychové nástroje
  OBSADENIE: v, 2fl, ob, 2cl, 2cr, fg
 • Missa brevis (Es dur)

  pre hlas a organ
  VYDAVATEĽ: Závodský
  OBSADENIE: v, org
 • Ave Rex

  pre soprán, husle a harmónium
  1869–1881 4' 20''
  OBSADENIE: s, vn, harm
 • Verbum caro

  pre soprán, dvoje huslí a dve violy
  1869–1881 5' 30''
  OBSADENIE: s, 2vn, 2vl
 • Weihnachtslied. Der heil’ge Christ ist ’kommen

  pre hlas a organ
  1881 TEXT: E. M. Arndt
  OBSADENIE: v, org
 • Saul und David op. 7

  pre bas a organ
  1883 TEXT: A. Graf von Platen
  OBSADENIE: b, org
 • Ave Maria!

  pre soprán, tenor a organ
  1930 OBSADENIE: s, t, org
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Blauer Himmel

  pre hlas a klavír
  OBSADENIE: v, pf
 • Čarujem ti

  pre soprán a klavír
  TEXT: P. Bella-Horal
  OBSADENIE: s, pf
 • Ernst im Herzen

  pre hlas a klavír
  TEXT: J. Grasberger
  OBSADENIE: v, pf
 • Es liebt sich so lieblich im Lenze (Die Wellen blinken)

  pre hlas a klavír
  TEXT: H. Heine
  OBSADENIE: v, pf
 • Iskierky

  pre hlas a klavír
  OBSADENIE: v, pf
 • Liebe

  pre hlas a klavír
  OBSADENIE: v, pf
 • Mondnacht (Aus den Fliegenden Blättern)

  pre bas a klavír
  TEXT: anonym
  OBSADENIE: b, pf
 • Naše vrátka

  pre soprán a klavír
  TEXT: P. Bella-Horal
  OBSADENIE: s, pf
 • V našom sade

  pre soprán a klavír
  TEXT: P. Bella-Horal
  OBSADENIE: s, pf
 • Weiche nicht, o süsser Traum

  pre bas a klavír
  TEXT: C. H. Preller
  OBSADENIE: b, pf
 • Žiaľ siroty

  pre hlas a klavír
  TEXT: P. Bella-Horal
  OBSADENIE: v, pf
 • Pange lingua

  pre hlas a klavír
  1863–65 OBSADENIE: v, pf
 • Drei Lieder op. 2

  pre hlas a klavír
  okolo 187? TEXT: A. Träger, H. Heine, J. Grasberger
  OBSADENIE: v, pf
 • Dvě písně

  pre hlas a klavír
  1874 1874, rev. 1923
  TEXT: E. Krásnohorská
  OBSADENIE: v, pf
 • Mag da draussen Schnee sich türmen

  pre hlas a klavír
  1874 TEXT: H. Heine
  OBSADENIE: v, pf
 • Mein Friedhof

  pre soprán a klavír
  1874 TEXT: J. Grasberger
  OBSADENIE: s, pf
 • Du schwebst mir vor

  pre hlas a klavír
  1877 OBSADENIE: v, pf
 • Ich habe Dich geliebet

  pre hlas a klavír
  1877 TEXT: H. Heine
  OBSADENIE: v, pf
 • Was du mir bist (Du bist die Sonne)

  pre hlas a klavír
  1877 TEXT: Hoffmann v. Fallersleben
  OBSADENIE: v, pf
 • Frauenliebe

  pre hlas a klavír
  1880 TEXT: L. von Ploennies
  OBSADENIE: v, pf
 • Vier Lieder op. 5

  1880 TEXT: J. Grosse, H. Krebs, L. Bowitsch, J. N. Enders
  OBSADENIE: ?
 • Drei Lieder op. 12

  pre hlas a klavír
  1881–82 TEXT: H. Heine, L. Pfau, J. N. Enders
  OBSADENIE: v, pf
 • Gott ist die Liebe

  pre bas a klavír/organ
  1884 OBSADENIE: b, pf/org
 • Juhász legény

  pre soprán a klavír
  1905 TEXT: S. Petöfi
  OBSADENIE: s, pf
 • Románc

  pre soprán a klavír
  1905 TEXT: G. Lauka
  OBSADENIE: s, pf
 • Boli by sme popadali

  pre hlas a klavír
  1924 TEXT: P. Bella-Horal
  OBSADENIE: v, pf
 • Matka nad kolískou

  pre soprán a klavír
  1924 TEXT: P. Bella-Horal
  OBSADENIE: s, pf
 • Sedem dní

  pre hlas a orchester
  1924 TEXT: J. Jesenský
  OBSADENIE: v, pf
 • Gajdoš Filúš

  pre tenor a klavír
  1927 TEXT: Ľ. Podjavorinská
  OBSADENIE: t, pf
 • úpravy folklóru
 • Slovenské štvorspevy, I. zošit

  1863 OBSADENIE: CMa
 • Slovenské štvorspevy, II. zošit

  1865 OBSADENIE: CMa
 • Deväť slovenských národných piesní

  pre miešaný zbor
  1918 OBSADENIE: CM
 • Štyri slovenské národné piesne

  1918 10'
  OBSADENIE: vv, CM
 • zborové
 • Sviatok Slovenska

 • miešaný zbor
 • Die drei Sterne

  pre barytón a miešaný zbor
  TEXT: Th. Körner
  OBSADENIE: br, CM
 • Frühlings Hochzeit

  pre miešaný zbor
  TEXT: O. Schlemm
  OBSADENIE: CM
 • Missa C dur

  OBSADENIE: CM
 • Missa Es dur

  OBSADENIE: CM
 • Missa in F

  OBSADENIE: CM
 • Zum Waldfest

  pre miešaný zbor
  TEXT: Schuller
  OBSADENIE: CM
 • Cum Audisse populus

  okolo 18?? OBSADENIE: s, a, b
 • Staroslovenský Otče náš op. 3

  pre miešaný zbor
  1863 OBSADENIE: CM
 • Emitte Spiritum

  pre dva miešané zbory
  1873 3' 30''
  OBSADENIE: 2CM
 • Christus factus est

  pre miešaný zbor
  1873 5'
  OBSADENIE: CM
 • Trauerlied

  pre miešaný zbor
  1873 OBSADENIE: CM
 • Psalm 126

  pre miešaný zbor
  1881 OBSADENIE: CM
 • Zum Jubiläum

  pre miešaný zbor
  1881 OBSADENIE: CM
 • Vierstimmiges Choralbuch

  pre miešaný zbor
  1898 spoluaut: O. Wermann, OBSADENIE: CM
 • Prvé Vianoce

  pre miešaný zbor
  1924 OBSADENIE: 2s, 2a, 2t, 2b
 • Vianoce

  pre miešaný zbor
  1925 TEXT: P. Bella-Horal
  OBSADENIE: CM
 • Zbor k inštalácii rektora

  1925 OBSADENIE: CM
 • Orol vták

  1929 TEXT: J. Kráľ
  OBSADENIE: 2vf, 4vm
 • Československá štátna hymna

  pre miešaný zbor
  1934 OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Antiphonae pro diebus Rogationum (B dur)

  pre mužský zbor
  OBSADENIE: CMa
 • Antiphonae pro Dominica Palm

  pre mužský zbor
  OBSADENIE: CMa
 • Bola by nedeľa

  pre mužský zbor
  TEXT: J. Jesenský
  OBSADENIE: CMa
 • Epigramma

  pre mužský zbor
  TEXT: Š. Krčméry
  OBSADENIE: CMa
 • Genug gesorgt

  pre mužský zbor
  OBSADENIE: CMa
 • Len sa majme radi

  TEXT: P. Bella-Horal
  OBSADENIE: CMa
 • Matke Sláve

  TEXT: Somolický
  OBSADENIE: CMa
 • Missa

  OBSADENIE: CMa
 • Missa quatuor vocibus B dur

  OBSADENIE: CMa
 • Pieseň ľudu

  pre mužský zbor
  OBSADENIE: CMa
 • Prostrati ante thronum. Melodia antiqua, virorum vocibus accomodavit

  pre mužský zbor
  OBSADENIE: CMa
 • Te Deum

  pre mužský zbor
  OBSADENIE: CMa
 • Tri skladby na Kvetnú nedeľu

  pre mužský zbor
  OBSADENIE: CMa
 • Veni sancte

  pre mužský zbor
  OBSADENIE: CMa
 • Búcsúhangok

  pre mužský zbor
  1863 OBSADENIE: CMa
 • Jesu Redemptor. Quattuor virorum vocibus

  pre mužský zbor
  1864 OBSADENIE: CMa
 • Missa in B

  pre mužský zbor
  1864 OBSADENIE: CMa
 • Ohlas

  pre mužský zbor
  1864, rev. 1928 TEXT: A. Sládkovič
  OBSADENIE: CMa
 • Ave maris Stella

  pre mužský zbor
  1865 OBSADENIE: CMa
 • Missa virorum polyphoniae adaptata op. 6 (Es dur)

  pre mužský zbor
  1865 OBSADENIE: CMa
 • Rorate coeli

  pre mužský zbor
  1865 OBSADENIE: CMa
 • Stabat Mater

  pre mužský zbor
  1865 OBSADENIE: CMa
 • Haec dies op. 8

  pre mužský zbor
  1865–66 OBSADENIE: CMa
 • To Deň

  pre mužský zbor
  1866 OBSADENIE: CMa
 • Ave Regina

  pre mužský zbor
  1867 OBSADENIE: CMa
 • Missa brevis, virorum cantui accomodata (G dur)

  pre mužský zbor
  1867 OBSADENIE: CMa
  Ikona audio
 • Modlitba Svatého Cyrilla na sotnách op. 15

  pre mužský zbor
  1869 OBSADENIE: CMa
 • Tu es Petrus, Cantus Solemnis op. 20

  pre dva mužské zbory
  1869 OBSADENIE: 2CMa
 • Psalmi ad Vesperas

  pre mužský zbor
  1870–74 OBSADENIE: CMa
 • A’ friedsame Mensch

  1881 TEXT: Crassus
  OBSADENIE: CMa
 • Auswandererlied, Vlämische Volksweise

  pre mužský zbor
  1881 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CMa
 • Blau und rot

  pre mužský zbor
  1881 TEXT: E. Kühlbrandt
  OBSADENIE: CMa
 • Einem Freunde

  pre mužský zbor
  1881 TEXT: N. Lenau
  OBSADENIE: CMa
 • Gedächtnisfeier eines verdienstvollen Menschen

  pre mužský zbor
  1881 OBSADENIE: CMa
 • Rasch tritt der Tod

  pre mužský zbor
  1881 TEXT: F. Schiller
  OBSADENIE: CMa
 • Zieh’ ein zu deinen Toren

  pre mužský zbor
  1881 OBSADENIE: CMa
 • Zuversicht

  pre mužský zbor
  1881 OBSADENIE: CMa
 • Frühlingsmotette

  pre mužský zbor
  1882 OBSADENIE: CMa
 • Die Ergebung der Witwe

  pre mužský zbor
  1900 TEXT: Crassus
  OBSADENIE: CMa
 • Hausbrauch

  pre mužský zbor
  1900 TEXT: Crassus
  OBSADENIE: CMa
 • Kuno’s Ritt

  pre mužský zbor
  1900 TEXT: Crassus
  OBSADENIE: CMa
 • Parallele

  pre mužský zbor
  1900 OBSADENIE: CMa
 • Trost im Leid

  pre mužský zbor
  1900 TEXT: Crassus
  OBSADENIE: CMa
 • Wunsch und Erfüllung

  pre mužský zbor
  1900 TEXT: Crassus
  OBSADENIE: CMa
 • Drei ernste Gesänge

  pre mužský zbor
  1901 TEXT: E. Grün, O. Schlemm, F. S. Höchsmann
  OBSADENIE: CMa
 • Vier heitere Gesänge. Offenbarung

  pre mužský zbor
  1901 TEXT: Crassus
  OBSADENIE: CMa
 • Gelübde

  pre mužský zbor
  1917 TEXT: R. Lederhilger
  OBSADENIE: CMa
 • Ako je to?

  1924 TEXT: P. Bella-Horal
  OBSADENIE: CMa
 • Vianočná

  pre miešaný zbor
  1924 TEXT: Š. Krčméry
  OBSADENIE: CMa
 • Moyses-Kuzmány

  pre mužský zbor
  1927 OBSADENIE: CMa
 • Heslo Západoslovenskej speváckej župy

  pre mužský zbor
  1928 OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Z „Cigánskych melódií“

  pre ženský zbor
  OBSADENIE: CF
 • zbor a nástroje
 • Lobe den Herrn! Geistlicher Festgesang

  pre miešaný zbor a orchester
  1881 OBSADENIE: CM, orch/archi
 • O komm, mein Heiland

  pre miešaný zbor a plechové dychové nástroje
  1881 OBSADENIE: CM, ottoni
 • So nimm denn meine Hände

  pre ženský zbor a organ
  1881 OBSADENIE: CF, org
 • Verzage nicht, du Häuflein klein

  pre miešaný zbor a plechové dychové nástroje
  1881 OBSADENIE: CM, 2tr, 2cr, 3tn, tu
 • Weihelied

  pre miešaný zbor a dychové nástroje
  1881 OBSADENIE: CM, fiati
 • Zur Trauung

  pre miešaný zbor a organ
  1881 OBSADENIE: CM, org
 • Schönes Waldland

  pre mužský zbor a dychový orchester
  1884 OBSADENIE: CMa, 2tr, 3cr ,euf, 3tn, tu
 • sóla, zbor a nástroje
 • Im vollem Frieden

  pre alt, mužský zbor a organ/harmónium
  OBSADENIE: a, CMa, org/harm

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • LENGOVÁ, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry
  1993 Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1993
 • ČÍŽIK, Vladimír – LENGOVÁ, Jana (ed.): Exegi monumentum. Ján Levoslav Bella (1843–1936). Život a dielo v obrazových dokumentoch
  1992 Banská Bystrica 1992
 • ZAVARSKÝ, Ernest: Ján Levoslav Bella. Život a dielo
  1955 Bratislava 1955
 • BURLAS, Ladislav: Život a dielo J. L. Bellu
  1953 Bratislava 1953
 • HUDEC, Konštantín: J. L. Bella
  1937 Praha 1937
 • OREL, Dobroslav: Ján Levoslav Bella
  1924 Bratislava 1924
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • LENGOVÁ , Jana: Princíp baladickosti v dielach Jána Levoslava Bellu a Tadeáša Salvu
  2013 Musicologica Slovaca, Bratislava roč. 30, 2013, č. 1, s. 58-76
 • KÔPKA, František: Neznáme články Jána Levoslava Bellu
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 45 – 49
 • HRNČIAROVÁ, Žofia: Význam sakrílnej zborovej tvorby J.L. Bellu v kontexte ceciliánskej reformy
  2006 Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 7, 2006, s. 54-58
 • LENGOVÁ, Jana: K životu a tvorbe Jána Levoslava Bellu
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 11-12, s. 49 – 51
 • CHALUPKA, Ľubomír: Symfonizmus v slovenskej hudobnej tvorbe - genéza, vývoj, koncepcie
  2000 Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, STIMUL 2000
 • LENGOVÁ, Jana: Der protestantische Choral im musikalischen Schaffen von Ján Levoslav Bella
  1996 Slovenská hudba roč. 22, 1996, č. 3-4, s. 514–520
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Bellovské reminiscencie
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 16, s. 5
 • ZAGIBA, František: Johann L. Bella (1843–1936) und das Wiener Musikleben
  1953 Wien 1953
 • POTÚČEK, Juraj: Bibliografia tlačených diel a literatúry o J. L. Bellovi
  1953 Hudobnovedný sborník SAV I., SAV, Bratislava 1953
 • NOVÁČEK, Zdenko: J. L. Bella, veľká postava slovenskej histórie
  1953 Hudobnovedný zborník Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1953
 • BOKESOVÁ, Zdenka: Návrat J. L. Bellu na Slovensko
  (Listy Jána Levoslava Bellu synovi Rudolfovi z rokov 1925 – 1936)
  1944 Liptovský Svätý Mikuláš 1944
 • POTÚČEK, Juraj: Bibliografia literatúry o J. L. Bellovi (1953–1992)
  Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Nadácia Jána Levoslava Bellu. Banská Bystrica 1993
 • Umelecká kritika a publicistika
 • ŠTÚŇ, Marián: Tri storočia klasiky v Trnave
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 9, s. 2
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet: Štyria hudci [recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 5, s. 38
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Veľký hudobný sviatok na Šariši
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 6 – 7
 • KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2018
  Československá noc komornej hudby
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 4 – 5
 • LADIČ, Branko: Alma nox [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 56 – 57
 • CHALUPKA, Ľubomír: Mucha Quartet, F. Jaro : J. L. Bella, A. Dvořák [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 56
 • MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Modlitbičky a projekt "troch B" v Banskej Bystrici
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1-2, s. 15
 • TICHÝ, Stanislav: Hudobné podujatia k 500. výročiu reformácie
  Reformačné dni v Bratislave-Starom Meste
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 11
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nová sezóna Štátnej filharmónie Košice
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 23
 • TICHÝ, Stanislav: BHS 2017
  Octet Singers a ŠKO
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 12–13
 • GABRIELOVÁ, Jarmila: A Tribute to Ján Levoslav Bella (1843–1936) [recenzia CD]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 51–52
 • SCHWARZBACHER, Jozef: Bratislavské hudobné slávnosti 2016
  Domáce orchestre: Bella, Beethoven, Dvořák
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 10
 • TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba
  Klavírna sonáta na Slovensku
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 8
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: K úvodu žilinskej koncertnej sezóny
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 13
 • STÝBLOVÁ, Magdaléna: Ars Organi Nitra
  9. ročník, 1. – 29. mája, mesto Nitra, Cirkevný zbor ECAV v Nitre
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 5
 • BERGER, Igor: Na podporu Domu Albrechtovcov
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 3
 • HORKAY, Tamás: Ján Levoslav Bella : Complete Piano Works [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 5, s. 36
 • PLANKOVÁ, Eva: Záver BHS patril Bellovi aj Čajkovskému
  2013 (15. 10.) Pravda roč. 23, 2013 (15. 10.), č. 240, s. 33
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 3
 • STÝBLOVÁ, Magdaléna: Profil klavírneho Bellu na jedinom koncerte
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 4
 • GREŠOVÁ, Adriana: Organ v Tůmovej decentnej a farebne objavnej registrácii
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 3
 • BERGER, Igor: BHS 2013
  Fedosejevov ajkovskij jedným z vrcholov BHS
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 7
 • HORKAY, Tamás: BHS 2013
  Kvalitný, no príliš dlhý...
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 6
 • STÝBLOVÁ, Magdaléna: V Pálffyho paláci nielen Dvořák
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 8
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Spomienka na Jána Levoslava Bellu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 8
 • ALEXANDER, Juraj: Albrechtina
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 5
 • TICHÝ, Stanislav: Albrechtina
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 5
 • TICHÝ, Stanislav: Slovenská filharmónia
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 2
 • JAKUBEK, Slavomír: Slovenská filharmónia
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 6, s. 3
 • KUBANDOVÁ, Janka: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 6
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 8–9
 • MARTON, Ivan: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 8
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 2011
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 11, s. 9
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty
  2007 Slovenská hudba roč. 33, 2007, č. 2, s. 305–307
 • ŠUBA, Andrej: Osudy a ideály
  2006 (18.12.) Týždeň 2006 (18.12.), č. 51-52, s. 86 – 89
 • GODÁR, Vladimír: Trochu pravdy o Godárovi – testament editora
  2004 Slovenská hudba roč. 30, 2004, č. 4, s. 621–638
 • LENGOVÁ, Jana: Ešte raz pravda o Bellovi
  2004 Slovenská hudba roč. 30, 2004, č. 3, s. 380–408
 • GODÁR, Vladimír: Trochu pravdy o Bellovi – pohľad editora
  2003 Slovenská hudba roč. 29, 2003, č. 3-4, s. 559–567
 • SCHMIDTOVÁ, Alexandra: Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto g mol, Sláčikové kvarteto B dur [recenzia notového vydania]
  2003 Slovenská hudba roč. 29, 2003, č. 3-4, s. 549–551
 • BLAHYNKA, Miloslav: Bella vo Viedni
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 3, s. 2
 • ČÁRSKA, Etela – Földešová, Marta: Dni J. L. Bellu (23. – 25. septembra 1993)
  Komorné koncerty
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 19, s. 5
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Dni J. L. Bellu (23. – 25. septembra 1993)
  Kováč Wieland
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 19, s. 5
 • Analýzy diel
 • ZAVARSKÝ, Ernest: J. L. Bella: Skladba c mol pre klavír
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 10, s. 424–428
 • Personálna bibliografia
 • Eine Orgel unserer Zeit (Separát)
  1893 Hermannstadt 1893
 • Myšlienky o vývine národnej hudby a slovenského spevu
  1873 Letopis Matice slovenskej X, zv. II 1873, s. 10–29
 • Podmienky a základy národnej hudby slovenskej
  1872 Hudební listy III 1872, č. 16, s. 127–129
 • Slovenská hudba a spev slovenský
  1869 Dalibor VIII 1869, č. 8, s. 57–58
 • Jarnie kvety. Skalica 1863 (31 básní)

Diskografia

 • Foto: Štyria hudci ŠTYRIA HUDCI
  2019 CD – Pavian Records
  1. Eugen Suchoň: Keď sa vlci zišli ESD 79/2b
   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  2. Eugen Suchoň: Preletel sokol ESD 79/3b
   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  4. Ján Levoslav Bella: Nokturno
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  5. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle – Intermezzo (alla zingara)
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  6. Alexander Albrecht: Scherzo
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  7. Alexander Moyzes: Štyria hudci op. 57
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
 • Foto: Alma nox ALMA NOX
  2017 CD – Diskant DK 0174-2231
  1. Ján Levoslav Bella: Vianoce
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  2. Ján Levoslav Bella: Uns ist zum Heil ein Kind geboren
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pastoralis Alma nox
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Missa serena
   Martin Mikuš (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Foto: Mucha Quartet, Filip Jaro : Ján Levoslav Bella, Antonín Dvořák MUCHA QUARTET, FILIP JARO : JÁN LEVOSLAV BELLA, ANTONÍN DVOŘÁK
  2017 CD – Diskant DK0170-2131
  1. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  2. Antonín Dvořák: Sláčikové kvinteto č. 2 G dur, Op. 77
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc), Filip Jaro (cb)
  3. Antonín Dvořák: Nokturno H dur, op. 40
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc), Filip Jaro (cb)
 • Foto: A Tribute to Ján Levoslav Bella (1843 – 1936) A TRIBUTE TO JÁN LEVOSLAV BELLA (1843 – 1936)
  2016 CD – Phaedra DDD 292033
  1. Ján Levoslav Bella: Omša Es dur
   Eva Šušková (s), Lucie Hilscherová (a), Juraj Hollý (t), Tomáš Šelc (b), Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala (zbm.), Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)
  2. Ján Levoslav Bella: Deus meus, ad te luce vigilo
   Eva Šušková (s), Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)
  3. Ján Levoslav Bella: Heil’ge Nacht
   Tomáš Šelc (b), Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)
  4. Ján Levoslav Bella: Bergglocke (Weihnacht auf dem Friedhof)
   Eva Šušková (s), Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)
  5. Ján Levoslav Bella: Lobet den Herrn, alle Heiden
   Eva Šušková (s), Tomáš Šelc (b), Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala (zbm.), Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)
  6. Ján Levoslav Bella: Koncertná skladba v uhorskom štýle
   Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)
 • Foto: AVE MARIA et alia opera musica sacra AVE MARIA ET ALIA OPERA MUSICA SACRA
  2013 CD – Music Forum 2306-001-2
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Diffusa est gratia
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Duchovné piesne z Cantus Catholici
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne op. 39 – Otče náš
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  5. Ján Levoslav Bella: Ad te Domine levavi
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  6. Ján Levoslav Bella: Saul und David op. 7
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  7. Ján Levoslav Bella: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  8. Alexander Albrecht: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  9. Viliam Figuš-Bystrý: 6 ofertórií op. 88 – Ad te levavi animam meam
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  10. Viliam Figuš-Bystrý: Dve Ave Maria op. 94 – Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  11. Ladislav Stanček: Starosloviensky Otčenáš, op. 26
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  12. Ladislav Stanček: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  13. Frico Kafenda: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  14. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 1 F dur
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  15. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 3 g mol, op. 22
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  16. Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria č. 1
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  17. Ján Móry: Ave Maria, op. 13
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
 • Foto: Ján Levoslav Bella – Complete Piano Works JÁN LEVOSLAV BELLA – COMPLETE PIANO WORKS
  2013 CD – Pavlík Records PA 0114-2-131
  1. Ján Levoslav Bella: Sonáta b mol
   Peter Pažický (pf)
  2. Ján Levoslav Bella: Sonatína e mol
   Peter Pažický (pf)
  3. Ján Levoslav Bella: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň "Pri Prešporku na Dunaji"
   Peter Pažický (pf)
  4. Ján Levoslav Bella: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň "Letí, letí roj"
   Peter Pažický (pf)
  5. Ján Levoslav Bella: Malé skladby
   Peter Pažický (pf)
  6. Ján Levoslav Bella: Svätomartinská (Slovenská) kadrila
   Peter Pažický (pf)
  7. Ján Levoslav Bella: Kremnická hasičská polka
   Peter Pažický (pf)
  8. Ján Levoslav Bella: Bábikin sviatok
   Peter Pažický (pf4m), Martin Chudada (pf4m)
 • Foto: Those Days in Bratislava THOSE DAYS IN BRATISLAVA
  2012 CD – Diskant DK0146-2131
  1. Ernő Dohnányi: Sonáta B dur pre violončelo a klavír op. 8
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Franz Liszt: La lugubre gondola
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  3. Ján Levoslav Bella: Serenáda
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  4. Alexander Albrecht: Noc
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  5. Zoltán Kodály: Adagio pre violončelo a klavír
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  6. Jenő Hubay: Maggiolata pre violončelo a klavír op. 15/2
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  7. Franz Schmidt: Tri malé fantázie podľa uhorských ľudových melódií
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Ján Levoslav Bella : Church Music JÁN LEVOSLAV BELLA : CHURCH MUSIC
  2009 CD – Scriptorium Musicum 1624-001-2
  1. Ján Levoslav Bella: Te Deum
   Angelika Zajícová (a), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  2. Ján Levoslav Bella: Adiutor meus
   Emily Van Evera (s), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  3. Ján Levoslav Bella: Asperges me, Domine, hyssopo
   Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  4. Ján Levoslav Bella: Verbum caro
   Emily Van Evera (s), Miloš Valent (vn), Ľubica Habart (vn), Peter Vrbinčík (vl), Lydie Cillerová (vl)
  5. Ján Levoslav Bella: Christus factus est
   Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (dir.)
  6. Ján Levoslav Bella: Ave Rex
   Emily Van Evera (s), Miloš Valent (vn), Soma Dinyés (harm)
  7. Ján Levoslav Bella: Veni sancte Spiritus
   Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (zbm.), Andrew Parrott (dir.)
  8. Ján Levoslav Bella: Terra tremuit
   Emily Van Evera (s), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  9. Ján Levoslav Bella: Litaniae de Sanctissimo Nomine Jesu
   Hilda Gulyásová (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  10. Ján Levoslav Bella: Intende
   Emily Van Evera (s), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  11. Ján Levoslav Bella: Emitte Spiritum
   Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (dir.)
  12. Ján Levoslav Bella: Ave Maria
   Emily Van Evera (s), Róbert Šebesta (cl), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  13. Ján Levoslav Bella: Requiem
   Emily Van Evera (s), Angelika Zajícová (a), Roman Bajzík (t), Tomáš Šelc (b), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
 • Foto: Archi di Slovakia ARCHI DI SLOVAKIA
  2007 CD – Pavlík Records PA 0059-2-031
  1. Ladislav Kupkovič: Suita
   Archi di Slovakia
  2. Ján Levoslav Bella: Rondo D dur
   Archi di Slovakia
  3. Milan Novák: Suita v starom slohu
   Archi di Slovakia
  4. Vladimír Godár: Emmeleia
   Archi di Slovakia
  5. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Archi di Slovakia
  6. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b
   Archi di Slovakia
 • Foto: Ján Levoslav Bella – Komorná tvorba JÁN LEVOSLAV BELLA – KOMORNÁ TVORBA
  2006 CD – Hudobné centrum HC 10008-10
  1. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 1 g mol
  2. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle
  3. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 3 c mol op. 25
  4. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 4 B dur
  5. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvinteto d mol
  6. Ján Levoslav Bella: Sonáta č. 1 G dur
  7. Ján Levoslav Bella: Sonáta č. 2 Es dur
  8. Ján Levoslav Bella: Nokturno
 • Foto: Ján Levoslav Bella – Skladby pre organ JÁN LEVOSLAV BELLA – SKLADBY PRE ORGAN
  2006 CD – Hudobné centrum HC 10011
  1. Ján Levoslav Bella: Drei Stücke (Tri skladby)
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Ján Levoslav Bella: Phantasie-Sonate d-moll (Fantázia-Sonáta d mol)
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Ján Levoslav Bella: Chorálová trilógia „Gottvertrauen“
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Ján Levoslav Bella: Am Heldenfriedhof (Na cintoríne hrdinov)
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Ján Levoslav Bella: Missa brevis (Es dur)
   Jozef Benci (b), Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Jolana Fogašová: Uspávanky/Lullaby JOLANA FOGAŠOVÁ: USPÁVANKY/LULLABY
  2002 CD – Art Agency Esko EO 0001 2 231
  1. Traditional: Dobrú noc, má milá / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Eva Schranzová (vc), Ján Salay (pf), Rastislav Štúr (dir.)
  2. Gabriel Fauré: Les Berceaux / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Peter Cvečka (cl), Gabriel Končer (cl), Norbert Ďurček (fg), Dušan Dočkal (vc), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)
  3. Johannes Brahms: Wiegenlied / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Peter Cvečka (cl), Gabriel Končer (cl), Jozef Eliáš (clb), Michal Mikušiak (tr), Rastislav Štúr (dir.)
  4. Bedřich Smetana: Hajej můj andílku; Letela bělounká holubička; Hubička / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Jana Gazdíková (fl), Jaroslav Harvan (fl), Cyril Šikula (fl), Štefan Filas (vn), Ľubomír Ďuriš (vl), Eva Schranzová (vc), Rastislav Štúr (dir.)
  5. Hugo Wolf: Wiegenlied (Im Sommer) / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Štefan Filas (vn), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Eva Schranzová (vc), Kristian Seidmann (cel, sp), Rastislav Štúr (dir.)
  6. Antonín Dvořák: Dobrú noc, má milá / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Cyril Šikula (fl), Rastislav Suchan (tr), Štefan Filas (vn), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Rastislav Štúr (dir.)
  7. Alexandr Tikhonovich Grechaninov: Kolybeľnaya / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Gabriel Končer (cl), Peter Cvečka (cl), Ján Salay (pf), Rastislav Štúr (dir.)
  8. Jindřich Jindřich: Tichý večer / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Jaroslav Harvan (fl), Dominika Janošíková-Haramiová (fla), Štefan Filas (vn), Ľubomír Ďuriš (vl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)
  9. Max Reger: Mariä Wiegenlied / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Cyril Šikula (fl), Vladislava Fabianová (ob), Gabriel Končer (cl), Jozef Eliáš (clb), Dušan Dočkal (vc), Rastislav Štúr (dir.)
  10. Vítězslav Novák: Jasná noc / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Jana Gazdíková (fl), Cyril Šikula (fl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)
  11. Jan Malát: Měsíčná noc / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Zdenko Bojtoš (ci), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)
  12. Ján Levoslav Bella: Matka nad kolískou
   Jolana Fogašová (ms), Vladislava Fabianová (ob), Štefan Filas (vn), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Eva Schranzová (vc), Rastislav Štúr (dir.)
  13. Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Kolybeľnaya Pesnya / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Eva Schranzová (fl), Marcel Majoroš (cr), Štefan Filas (vn), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Ján Salay (pf), Rastislav Štúr (dir.)
  14. Vladimir Rozhdestvensky: Kolybeľnaya / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Jana Gazdíková (fl), Gabriel Končer (cl), Ján Salay (pf), Rastislav Štúr (dir.)
  15. Gaetano Donizetti: La Ninna Nanna / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Gabriel Končer (cl), Peter Cvečka (cl), Marek Hutta (cl), Štefan Filas (vn), Stanislav Mucha (vn), Ľubomír Ďuriš (vl), Rastislav Štúr (dir.)
  16. Wolfgang Amadeus Mozart – Bernhard Flies: Wiegenlied / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Vladislava Fabianová (ob), Marián Banda (vl), Kristian Seidmann (cel, sp), Rastislav Štúr (dir.)
  17. Nikolay Rimsky-Korsakov: Tikho Vecher Dogorayet / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Cyril Šikula (fl), Gabriel Končer (cl), Stanislav Mucha (vn), Alexander Németh (gui), Rastislav Štúr (dir.)
  18. Eugen Suchoň: Uspávanka zo 4. obrazu opery Krútňava ESD 72b
   Jolana Fogašová (ms), Jana Gazdíková (fl), Vladislava Fabianová (ob), Gabriel Končer (cl), Ľubomír Ďuriš (vl), Dušan Dočkal (vc), Rastislav Štúr (dir.)
  19. Richard Wagner: Träume / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Vladislava Fabianová (ob), Róbert Pechanec (pf), Rastislav Štúr (dir.)
  20. Antonín Dvořák: Ukolébavka / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Gabriel Končer (cl), Ľubomír Ďuriš (vl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)
  21. Franz Schubert: Wiegenlied / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Gabriel Končer (cl), Ľubomír Ďuriš (vl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)
  22. Jean - Baptiste Lully: Au clair de la lune / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Jaroslav Harvan (fl), Ján Salay (pf), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)
  23. Engelbert Humperdinck: Der kleine Sandmann bin ich / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Juraj Kuchar (t), Cyril Šikula (fl), Vladislava Fabianová (ob), Gabriel Končer (cl), Norbert Ďurček (fg), Marcel Majoroš (cr), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)
 • Foto: Ján Levoslav Bella JÁN LEVOSLAV BELLA
  2001 CD – Opus 912673-2
  1. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle
   Košické kvarteto
  2. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 3 c mol op. 25
   Košické kvarteto
  3. Ján Levoslav Bella: Phantasie-Sonate d-moll (Fantázia-Sonáta d mol)
   Vladimír Rusó (org)
 • Foto: Ján Levoslav Bella – String Quartet in C Minor, String Quintet in D Minor JÁN LEVOSLAV BELLA – STRING QUARTET IN C MINOR, STRING QUINTET IN D MINOR
  1995 CD – Marco Polo 8.223658
  1. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 3 c mol op. 25
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvinteto d mol
   Moyzesovo kvarteto, František Magyar (vl)
 • Foto: Ján Levoslav Bella – String Quartets JÁN LEVOSLAV BELLA – STRING QUARTETS
  1995 CD – Marco Polo 8.223839
  1. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 4 B dur
   Moyzesovo kvarteto
  3. Ján Levoslav Bella: Nokturno
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Ján Levoslav Bella – Sonata, Piece for Piano, Sonatina, Four Little Pieces, Variations, Opp. 9 and 21 JÁN LEVOSLAV BELLA – SONATA, PIECE FOR PIANO, SONATINA, FOUR LITTLE PIECES, VARIATIONS, OPP. 9 AND 21
  1994 CD – Marco Polo 8.223644
  1. Ján Levoslav Bella: Sonáta b mol
   Daniela Varínska (pf)
  2. Ján Levoslav Bella: Symfónia c mol
   Daniela Varínska (pf)
  3. Ján Levoslav Bella: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň "Pri Prešporku na Dunaji"
   Daniela Varínska (pf)
  4. Ján Levoslav Bella: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň "Letí, letí roj"
   Daniela Varínska (pf)
  5. Ján Levoslav Bella: Sonatína e mol
   Daniela Varínska (pf)
  6. Ján Levoslav Bella: Malé skladby
   Daniela Varínska (pf)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ján Levoslav Bella: Ballade (aus den Lustigen Weibern)
  pre hlas a orchester
  7. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Ján Levoslav Bella: Mein Friedhof
  pre soprán a orchester
  7. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Ján Levoslav Bella: Dumky
  pre husle a klavír
  23. 1.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Yvetta Slezáková (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ján Levoslav Bella: Omša Es dur
  pre štyri hlasy, miešaný zbor a orchester
  24. 11.
  1889
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Dvorná kaplnka, Viedeň, KUK
  INTERPRETI: Cisársky a kráľovsky orchester Viedenského dvora, Joseph Hellmesberger (dir.)
 • Ján Levoslav Bella: Messe B-Moll
  pre sóla, miešaný zbor, organ a orchester
  2. 5.
  1880
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Dvorná kaplnka, Viedeň, KUK
  INTERPRETI: Cisársky a kráľovsky orchester Viedenského dvora, Joseph Hellmesberger (dir.)

Audio

 • Bella, Ján Levoslav: Missa brevis, virorum cantui accomodata (G dur)
 • Bella, Ján Levoslav: Sláčikové kvarteto č. 3 c mol, op. 25
 • Bella, Ján Levoslav: Symfónia c mol


« späť na zoznam Aktualizované: 11. 03. 2020