ALLEGRETTO ŽILINA

23. 4. – 29. 4. 2020

BANNER : Allegretto Žilina

O FESTIVALE

Allegretto Žilina je medzinárodný festival klasickej hudby, ktorý  sa koná každoročne v apríli v kultúrnom a priemyselnom centre severného Slovenska v Žiline. Festival do r. 2013 vystupoval pod názvom Stredoeurópsky festival koncertného umenia. Hlavným poslaním festivalu je prezentovať umelcov z rôznych krajín vrátane Slovenska, ktorí sú laureátmi najrenomovanejších svetových súťaží, pričom mnohokrát ide o ich debutové vystúpenie nielen v Žiline, ale aj na Slovensku.

Festival trvajúci jeden týždeň pozostáva zo šiestich večerných koncertov, z ktorých minimálne tri sú orchestrálne. Vybraní špičkoví mladí umelci a komorné súbory účinkujú sólovo alebo so sprievodom popredných orchestrov zo Slovenska a z okolitých krajín. Súčasťou festivalu je aj popoludňajší koncert laureátov Súťaží študentov slovenských konzervatórií a prípadne iných sprievodných podujatí, ako sú interpretačné workshopy, besedy, semináre, a i.. Okrem prezentácie vrcholného umenia je festival miestom stretnutí hudobných pedagógov, muzikológov, hudobných kritikov, reprezentantov agentúr, kultúrnych inštitúcií, zahraničných hostí a pod..

Hlavným organizátorom festivalu je Hudobné centrum, ktoré realizuje festival z poverenia a s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Jeho hlavným partnerom je domáci Štátny komorný orchester Žilina, na pôde ktorého sa festival odohráva. K propagácii festivalu prispieva podstatnou mierou aj Rozhlas a televízia Slovenska, ktorý o. i. každoročne realizuje nahrávky z vybratých vystúpení mladých koncertných umelcov.

Festival poskytuje priestor pre vzájomnú výmenu kultúrnych hodnôt a je tiež miestom konfrontácie interpretačných schopností popredných mladých umelcov nie len z Európy. Umožňuje bližšie sa oboznámiť s hudobným a interpretačným umením našich susedov, ako aj iných európskych krajín a napomáha rozvíjaniu mnohostrannej spolupráce.

Festival Allegretto Žilina sa počas svojej štvrťročnej histórie vyprofiloval na jeden z najvýznamnejších slovenských hudobných festivalov klasickej hudby a umožňuje zaradenie našej krajiny do medzinárodného európskeho kultúrneho kontextu a do povedomia širšej verejnosti doma i v zahraničí. Okrem významného prínosu, ktorý festival predstavuje pre samotných mladých interpretov, bohatou mierou prispieva aj k propagácii klasickej hudby a kvalitného interpretačného umenia.

Festivalový výbor, ktorého členmi sú zástupcovia organizátorov a popredných slovenských umelcov, zodpovedá za dramaturgiu festivalu. V súčasnosti festivalový výbor zastupujú:

  • Prof. Eva Blahová – umelecká riaditeľka Janáčkovej opery Národného divadla v Brne (do r. 2012), pedagogička
  • Doc. Ivan Gajan – pedagóg, koncertný umelec
  • Doc. Eugen Prochác – pedagóg, koncertný umelec
  • Mgr. Vladimír Šalaga – riaditeľ Štátneho komorného orchestra
  • Mgr. art. Marián Lejava, ArtD. – skladateľ, dirigent
  • Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD. – koncertný umelec, pedagóg
  • PhDr. Igor Valentovič – riaditeľ Hudobného centra

 

Aktualizované: 03. 03. 2020