Englixh

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

CENA ĽUDOVÍTA RAJTERA

prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
šípka-grafika
prázdny priestor
Re:New Music logo
Štatút Ceny Ľudovíta Rajtera

Štatút ceny Ľudovíta Rajtera vo formáte PDF

Hudobné centrum udelí v rámci Roka slovenskej hudby 2006 po prvýkrát Cenu Ľudovíta Rajtera (ďalej Cena). Skladateľ a dirigent Ľudovít Rajter je osobnosťou medzinárodného významu, ktorého 100. jubileum narodenia si v roku 2006 pripomíname.

Článok I

Cena bude udelená mladej osobnosti slovenskej hudobnej kultúry s vekovým ohraničením pre koncertných umelcov do 30 rokov a dirigentov do 35 rokov, so zámerom podpory mladých talentov na začiatku kariéry. Nominovaní umelci budú vybraní spomedzi mladých koncertných umelcov (spevákov, inštrumentalistov a dirigentov). Cenu môžu obdržať jednotlivci ako aj komorné súbory do 5 hráčov.

Článok II

Základným kritériom pri udelení ceny je výnimočná kvalita interpretačného výkonu. Ocenení budú mladí slovenskí umelci, ktorí v posledných rokoch mimoriadne prispeli k rozvoju a prezentácii slovenskej hudobnej kultúry na Slovensku a v zahraničí.

Článok III

Nominácie na Cenu určí päťčlenná Odborná komisia, ktorá bude roku 2006 zvolená Prípravným výborom Roka slovenskej hudby a v ďalších ročníkoch menovaná Hudobným centrom. O udelení Ceny rozhodne Odborná komisia hlasovaním na svojom zasadnutí. Pre ďalšie ročníky udeľovania Ceny môže byť postup pri nomináciách a hlasovaní pozmenený dodatkom k tomuto štatútu.

Článok IV

Cena bude udeľovaná slávnostným spôsobom každé dva roky, prvýkrát v roku 2006 v rámci koncertu spojeného s odovzdaním Ceny. Obsahom Ceny bude vydanie CD nosiča oceneného umelca vo vydavateľstve Hudobného centra. Odborná komisia má právo cenu neudeliť.

Článok V

Tento štatút bol schválený Prípravným výborom Roka slovenskej hudby na jeho zasadnutí dňa 25. júla 2006.

Oľga Smetanová, v. r.
Alžbeta Rajterová, v. r.
Vladimír Godár, v. r.
Peter Zagar, v. r.