English

english

Mapa stránky

mapa stránky


Textová verzia

textová verzia

RSS

rss

Domov

domov

Facebook

HC na Facebooku

Logo HC prázdny priestor

Osobnosti, profily

šípka-grafika
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor
prázdny priestor

späť na zoznam osobností

Tadeáš Salva Foto: Milan David

Tadeáš Salva

(22. 10. 1937 Lúčky – 3. 1. 1995 Bratislava)


vážna hudba: skladba

CV

1953 – 1958 Konzervatórium Žilina (violončelo, akordeón a klavír)
1958 – 1960 VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes a Ján Cikker)
1962 – 1965 Štátna vyššia hudobná škola v Katoviciach (kompozícia – Bolesław Szabelski, externé konzultácie – Witold Lutoslawski)
1965 – 1968 vedúci hudobného vysielania Čs. rozhlasu v Košiciach
1968 – 1977 dramaturg Čs. televízie v Bratislave
1977 – 1988 dramaturg SĽUKu
1988 – 1991 umelec v slobodnom povolaní
1990 – 1995 predseda Spolku slovenských skladateľov
1991 – 1995 docent na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

"Originálnosť Salvovej hudobnej reči spočíva v syntéze najarchaickejších modelov slovenského hudobného folklóru s najavantgardnejšími kompozičnými technológiami. Východiskom kompozície je preňho modálna melodika, podrobovaná kontrapunktickým vzťahom. Jeho metrika je veľmi flexibilná, časté sú polyrytmické a polymetrické pásma, ktoré kombinuje s Lutosławského princípom ohraničenej aleatoriky. V centre kompozičného diania často stojí ľudský hlas (spievajúci alebo recitujúci). Celá Salvova poetika sa formovala pod vplyvom poľskej školy, no jeho kompozičný prejav je výsostne individuálny. Esenciálnym stelesnením Salvovej poetiky je balada, emocionálne vypätá skladba syntetizujúca ľudové inšpirácie a techniky európskej avantgardy. Ťažisko Salvovho diela spočíva v komorných, koncertantných a orchestrálnych kompozíciách, no Salva je aj autorom prvej slovenskej televíznej opery (Margita a Besná) a prvej rozhlasovej opery (Plač), ktorej polyfonické plochy sú vytvorené výlučne elektroakustickými prostriedkami – znásobením línií dvoch ľudských hlasov."

(GODÁROVÁ, Katarína: Tadeáš Salva. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 238.)