Domov

domov

English

english

prázdny priestor
Logo HC  
Čo počúvaHudobné spravodajstvoCD recenzie
n
 
O nás

Hudobný život je jediný odborný mesačník pre klasickú hudbu a jazz na Slovensku.

Vychádza v Hudobnom centre
Michalská 10, 815 36 Bratislava

Redakčná rada:
Boris Lenko, Alžbeta Rajterová, Igor Wasserberger, Vladimír Zvara

Šéfredaktor:
Juraj Pokorný
tel. +421 (2) 2047 0420, +421 905 643 926
juraj.pokorny@hc.sk

Peter Motyčka - redaktor
tel. +421 (2) 2047 0440-450
peter.motycka@hc.sk

Robert Kolář - redaktor
tel. +421 (2) 2047 0440-450
robert.kolar@hc.sk

Andrej Šuba - redaktor
tel. +421 (2) 2047 0440-450
andrej.suba@hc.sk

Distribúcia a marketing
Rút Veselová
tel. +421 (2) 2047 0460
fax +421 (2) 2047 0421
distribucia@hc.sk,rut.veselova@hc.sk

Grafický návrh:
Peter Beňo

Adresa redakcie: Michalská 10, 815 36 Bratislava 1, www.hudobnyzivot.sk

Zalomenie a tlač: Kasico, a.s.


Rozširuje: Slovenská pošta, a.s., Mediaprint-Kapa a súkromní distributéri

Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava 15, zahranicna.tlac@slposta.sk. Objednávky na predplatné prijíma aj redakcia casopisu. Používanie novinových zásielok povolené RPPBA Pošta 12, dňa 23. 9. 1993, č. 102/03.

Indexové číslo 49215. ISSN 13 35 41 40


Názory a postoje vyjadrené v uverejnených textoch nie sú stanoviskom redakcie. Redakcia si vyhradzuje právo redakčne upravovať a krátiť objednané i neobjednané rukopisy. Texty akceptujeme len v elektronickej podobe.

Vyhľadávať v dátach uverejnených v tomto čísle môžete na adrese www.siac.sk.

  Logo Logo časopisu Harmonie