Domov

domov

English

english

prázdny priestor
Logo HC  
Čo počúvaHudobné spravodajstvoCD recenzie
n
 
201612 Hudobný život 12/2016

Spravodajstvo, koncerty, festivaly

Reagujete, Na rozlúčku s Viktorom Szarkom, Bratislavské hudobné slávnosti, Renaud Capuçon v Bratislave, Epoché / Nová slovenská hudba, Jánove pašie v Trnave, Bratislava Mozart Festival, Grafické partitúry poľských a slovenských skladateľov, BASS FEST 2016

Miniprofil: Il Cuore Barocco

Rozhovor: Rolf Beck: „Interpretácia je evolučný proces.”

Seriál: Nahrávanie folklóru na území Slovenska XVIII: Éra magnetofónov

História: Lutnista Paul Durand – bratislavský rodák

Hudobné divadlo: Faustovo prekliatie na polceste

Cena: 2.16 Eur (65.00 Sk)
Počet strán: 40  


Obsah aktuálneho čísla

Logo Logo časopisu Harmonie
Zora Šikrová, Martin Bendik : AD HŽ 10/2016: ARWA – Boris Lenko Works / HŽ 11/2016 Reagujete

V reakcii mi ostáva len dovysveliť skutočnosti, ktoré boli nezaujatým odborníkom po vypočutí si CD a po prečítaní recenzie celkom evidentné a prijateľné, avšak dotknutým osobám môžu dodnes unikať z dôvodu zranenia ich krehkého ega. V prvom rade ma úprimne potešilo, že pán Jakabčic ako vnímavý čitateľ ocenil proporčnosť koncepcie môjho textu, ktorú dokonca vyjadril v percentách. Bolo to pochopiteľne zámerné, aj keď ja som mala skôr predstavu „kaviarenského“ zlatého rezu, kritika konania Hudobného fondu a úrovne samotného CD mala byť v pomere 2:1. Pri čítaní s porozumením z toho logicky vyplýva, že ťažiskom textu ostáva konanie Hudobného fondu a absencia profesionálneho manažmentu (obrazne povedané: kričí to červenými kapitálkami naprieč celou recenziou) – čiže aj absencia spolupráce vôbec medzi hudobnými inštitúciami na Slovensku (spomínané dve tretiny obsahu), ktorej prirodzene nešťastným vedľajším dôsledkom je absurdný projekt CD ARWA (nutná posledná tretina).
Teraz len stručná, už polopatistická rekapitulácia: Hudobný fond neštandardne podporil projekt, ktorého výsledkom bolo naozaj donebavolajúco neštandardné CD, na ktoré musela vzniknúť už teraz celkom ...

viac

Jana Majerová: Miniprofil - Il Cuore Barocco

Čo stálo za rozhodnutím založiť súbor Il Cuore Barocco?
TOMÁŠ KARDOŠ: Už na konzervatóriu sme sa so spolužiakmi zaujímali o hudbu baroka a vytvorili sme Barokový komorný súbor. So silnejúcou láskou k barokovej hudbe sa mi počas môjho jednoročného štúdia na VŠMU podarilo to isté. V roku 2009 sme spolu s niekoľkými ďalšími študentmi začali muzicírovať – tentokrát už na kópiách historických nástrojov na hodinách pod vedením Petra Zajíčka zo súboru Musica aeterna. On je naším „barokovým otcom“, ktorý nás učil porozumieť hudbe 17. a 18. storočia a inšpiroval nás hľadať spôsoby najvhodnejšej interpretácie. Prvý koncert sme mali 25. mája 2010 v Zichyho paláci. V auguste 2010 sme sa zúčastnili Letní školy barokní hudby (Kelč, Holešov), ktorá pre nás bola impulzom hrať spolu naďalej v jednom zoskupení. Väčšina z nás potom začala študovať v rôznych európskych mestách, ale myšlienka súboru ostala.

Na akých nástrojoch hrávate?
TK: Každý člen nášho súboru má nástroj, ktorý je kópiou svojho historického modelu. Od moderných nástrojov sa sláčikové nástroje líšia už samotnou stavbou, používaním črevových strún a tvarom sláčika. Baroková ...


viac

František Turák, Juraj Bubnáš, Ľubomír Chalupka, Patrik Sabo: Epoché / Nová slovenská hudba

Klavírna sonáta na Slovensku

Večer s názvom Klavírna sonáta na Slovensku sa niesol v duchu tradícií regionálnej hudby, no z pera ozajstných velikánov. Dal by sa preto očakávať väčší záujem o tento významný koncert zo strany publika. O pekný umelecký zážitok z interpretácie pôvabných diel sa postaral 4. 11. v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu klavirista a pedagóg Peter Pažický, držiteľ mnohých ocenení a člen komorných ansámblov s medzinárodným ohlasom. Jeho neochvejná koncentrácia, brilantná technika hry a výstižná interpretačná štylizácia pri rôznorodosti diel pútala poslucháčov najmä preto, že klavirista všetky tri rozsiahle a hudobne veľmi náročné kompozície odohral spamäti. Perfekcionizmus a racionalita hry klaviristu však miestami prekrývali požadovaný výraz – najmä v jemne kontúrovaných zdržanlivých pasážach na jednej strane a kontrastných, dynamickejších úsekoch na strane druhej.

Vstupným číslom podvečerného recitálu bola dvojčasťová Sonáta F dur Alexandra Albrechta. Skladateľ ju napísal v roku 1906 v čase štúdia na budapeštianskej Hudobnej akadémii. Podľa kritiky nesie skladba znaky juvenílie v „brahmsovskej ...

viac

Adriana Grešová: Rolf Beck: „Interpretácia je evolučný proces.“

Ako dirigent sa špecializujete predovšetkým na zborovú tvorbu a interpretáciu veľkých vokálno-inštrumentálnych diel. Bola to vaša predstava od začiatku?

Nie, vôbec. Najskôr som študoval právo, pretože otec nechcel sponzorovať moje štúdium hudby. V Marburgu však neboli iné možnosti, a tak som dirigoval zbor. Prišlo to postupne.

Boli ste aj zborovým spevákom?

Bol, ale zlým. (Smiech.) Mám však odtiaľ dobrú historku: totiž ani môj učiteľ Helmuth Rilling nebol najlepším spevákom a v zbore sme sedávali veľa seba. Raz sa na mňa pozrel a povedal: „My tu teda nie sme veľmi dobrá dvojica.“

Napriek tomu, že uvádzate prevažne diela Bacha, Händla, Beethovena či Brahmsa, vo vašom dirigentskom portfóliu možno nájsť aj hudbu 20. storočia. Je pre vás táto rôznorodosť dôležitá?

Nemám rád, keď interpretácia spočíva len v tom, že sa jednotlivé nacvičené party dajú dohromady, pričom kúsok zaznieva forte, ďalší zasa piano a to je všetko. Snažím sa, aby hudba mala myšlienku, ktorú chcem poslucháčovi tlmočiť. V hudbe z obdobia romantizmu či baroka chcem do interpretácie vložiť niečo z vlastných pohľadov na hudbu ...

viac

Marián Minárik: Nahrávanie folklóru na území Slovenska XVIII.

Slovenský rozhlas
Skutočný rozkvet rozhlasového nahrávania ľudovej hudby nastal po 2. svetovej vojne. V roku 1945 založil Pavol Tonkovič Oddelenie ľudovej hudby v košickom rozhlase. Budovanie rozhlasových ľudových hudieb a ďalších telies, ktoré neskôr po rokoch vyústilo do založenia OĽUN-u, bolo v tých časoch už samozrejmosťou. Takisto sa postupne stalo samozrejmosťou aj ich nahrávanie na magnetofónový pás. My sa však v tomto novšom období sústredíme na nahrávky autentického folklóru. Tonkovič počas svojho pôsobenia v Košiciach vyhľadával spevákov a ľudové hudby v oblastiach od Liptovského Mikuláša a Lučenca smerom na východ. V rokoch 1947‒1949 mal už k dispozícii prenosový nahrávací voz, na ktorom uskutočňoval nahrávky priamo v teréne. Navštívil 82 obcí, na nahrávanie vybral 39 z nich. Žiaľ, pre nedostatok pásov sa nahrávky po vysielaní zotierali, takže záznamy z tohto obdobia sú naozaj vzácnosťou. Po odchode Pavla Tonkoviča do SĽUK-u pokračoval v jeho práci od roku 1949 Teodor Hirner.
Oddelenie ľudovej hudby v bratislavskom rozhlase vzniklo v roku 1946, založil ho Janko Matuška. Jeho prvými spolupracovníkmi boli Janka Guzová a Ján Hrk. Aj ...

viac

Jozef Červenka: Faustovo prekliatie na polceste

Životom i dielom Hectora Berlioza sa vinú rozpory a protirečenia. Bol prchkej povahy, rýchlo vzbĺkol, ale vzápätí dokázal racionálne konať. Uchádzal sa o prestížnu Rímsku cenu, no keď ju dostal, ušiel pred ňou. Bol hudobníkom Francúzskej revolúcie, ale v neskoršom veku nenávidel revolúciu aj ľud. Pokladal sa za ateistu, a predsa skomponoval oratórium Kristovo detstvo i viaceré omše. Sníval o úspechu v opere, no jeho operné diela sú ťažko inscenovateľné. Aj jeho vrcholný hudobno-dramatický opus, dramatická legenda Faustovo prekliatie (La damnation de Faust), akoby nevedel, kam patrí. Pre koncertné pódium je príliš dramatický, na opernom javisku môže pôsobiť staticky. To druhé však platí len v prípade, že sa nenájde režisér, ktorý nedostatok akčnosti pochopí ako úžasný, obrovský voľný priestor, ktorý mu dáva skladateľ k dispozícii. Alvis Hermanis v parížskej opere (2015) túto voľnosť maximálne využil: v závere svojej provokatívnej inscenácie poslal ľudskú posádku, v ktorej sa nachádzal aj Stephen Hawking, v kozmickej lodi na Mars. David Marton v lyonskej opere (2015) použil priestor pre silnú výtvarnú štylizáciu v duchu päťdesiatych rokov minulého ...

viac